Klubkártya

A Budapest Film Zrt. mozijaiban - Corvin, Művész, Puskin, Toldi, Tabán, Kino Cafe mozik - érvényes Budapest Film Klubkártya, Corvin Klubkártya, Art Mozi Klubkártya hűséges és rendszeres vendégeink számára nyújt 20%-os kedvezményt a teljes árú (nem kedvezményes) mozijegy vásárlására, illetve 5%-os kedvezményt a Corvin, Művész, Puskin, és Tabán mozik büféiben. A chipkártya megváltható és használható, illetve újratölthető valamennyi fent felsorolt filmszínház-mozi jegypénztárában.

Budapest Film Klubkártya

***

KLUBKÁRTYA-SZABÁLYZAT
A BUDAPEST FILM ZRT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT MOZIKBAN

Jelen szabályzat hatálya a Budapest Film Zrt. („Kibocsátó”) által forgalomba hozott klubkártyák (Budapest Film Klubkártya, Művész Klubkártya) használatának részletes szabályait tartalmazza.
I. A Klubkártya-használat – valamennyi klubkártya-típusra érvényes – általános feltételei:
1. A Klubkártya megvásárlója a vásárláskor aláírásával elfogadja a jelen szabályzatot, illetve aláírja a Kibocsátó által biztosított adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatot. A Klubkártya névre szóló, és a vásárló tulajdonát képzi.
2. A Klubkártya megvásárlásakor név, cím megadása szükséges. A Klubkártya adatait a kártyatulajdonos beazonosíthatósága érdekében, és tájékoztatási célból tartja nyílván a Kibocsátó. Az egyéb adatok megadása önkéntes (e-mail cím, telefonszám). Az adatokat a Kibocsátó saját célra gyűjti, az adatokhoz kizárólag a Kibocsátó adatkezeléssel, illetve a Klubkártya ügyintézéssel foglalkozó alkalmazottai férhetnek hozzá, azt harmadik félnek nem szolgáltatja ki. Az adatokat a Klubkártya érvényessége idejéig tárolja a Kibocsátó.
A Klubkártya tulajdonosokat megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglalt adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek.
3. A Kibocsátó fenntartja a jogot a kedvezmények mértékének, a Klubkártyára feltölthető keretösszegek, valamint a kedvezményt biztosító Klubkártyák árának megváltoztatására, a kedvezmények megszüntetésére.
4. A jelen szabályzatban szereplő kedvezmények egymással valamint más kedvezményekkel nem vonhatók össze.
5. A kedvezmények a moziműsorban meghirdetett, az adott elfogadóhely által megjelölt előadásokra használhatóak fel.
6. A kedvezmények érvényessége, beválthatósága elfogadó-helyenként és kártyatípusonként eltérő lehet, a kedvezmények beválthatóságát az elfogadóhelyek előzetesen korlátozhatják.
7. A mozijegyek kiadása elektronikus rendszeren keresztül történik, így annak bármilyen hibája esetén a javítás idejére a Kibocsátó szüneteltetheti a kedvezményes jegyek kiadását.
8. A Kibocsátóhely megtagadhatja a kedvezmények biztosítását, amennyiben a Klubkártyával történő visszaélést tapasztal.
9. A kedvezmény érvényesítésének feltétele a kedvezményre való jogosultság felhasználáskori megléte, melyet a pénztáros és a jegykezelő ellenőrizhet.
10.    A Klubkártya elvesztése, ellopása esetén a Klubkártya letiltható, kártyacsere kizárólag a Klubkártya adatainak pontos megadásával, díjfizetés ellenében lehetséges. A bejelentés elmulasztásából illetve a téves bejelentésből származó károkért való felelősséget a Kibocsátó kizárja.

II. Budapest Film Klubkártya:
a.    A Klubkártya tulajdonosa mozijegy vásárlásakor 20% kedvezményre jogosult a mozi teljes helyárából. A kedvezményes jegyár a Klubkártyán lévő összegből kerül levonásra.
A Klubkártya továbbá 5% kedvezményre jogosítja a Klubkártya tulajdonosát a Corvin, Művész, Puskin, és Tabán mozik büféiben bármely áru-termék vásárlásakor.
b.    Elfogadóhelyek: Corvin mozi, Kino Cafe mozi, Művész mozi, Puskin mozi, Tabán mozi, Toldi mozi, valamint a Corvin, Művész, Puskin, és Tabán mozik büféi.
c.    A Klubkártya 10.000,- Ft, 20.000,- Ft és 30.000,- Ft értékekben váltható, valamint legfeljebb 30.000,- Ft összeghatárig a jelen pont szerinti egységenként újratölthető a mozik jegypénztáraiban.
d.    A Klubkártyán lévő összeg teljes egészében - kezelési költség levonása nélkül –vásárlásra fordítható.
e.    Egy előadásra egy Klubkártyával legfeljebb 6 (hat) mozijegy vásárolható.
f.    A Klubkártya igénylésekor a név, értesítési cím megadása szükséges. A kapott adatokat a Kibocsátó bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél részére nem adja ki.
g.    A tárgyévben, január 1. és december 31. között feltöltött (egyenleggel rendelkező), de a tárgyévet követő év január 1. és június 30. között vásárlásra nem használt Klubkártyák érvényességét tárgyévet követő év július 1. hatállyal megszüntetjük.
- A 2019. január 1. előtt feltöltött (egyenleggel rendelkező), de 2019. január 1. és 2019. június 30. között vásárlásra nem használt Klubkártyák érvényességét 2019. július 1. hatállyal megszüntetjük.
- A 2018. január 1. előtt feltöltött (egyenleggel rendelkező), de 2018. január 1. és 2018. december 31. között vásárlásra nem használt Klubkártyák érvényességét 2018. december 31. hatállyal megszüntettük.

- A 2017. január 1. előtt feltöltött (egyenleggel rendelkező), de 2017. január 1. és 2017. december 31. között vásárlásra nem használt Klubkártyák érvényességét 2017. december 31. hatállyal megszüntettük.
Az  érvénytelenné vált Klubkártyákon maradt összeget a kártya kibocsájtója, a Budapest Film Zrt, nem téríti vissza a kártyatulajdonosoknak, a kártyák további feltöltése sem lehetséges.

A többi Klubkártya visszavonásig érvényes.
h.    Készpénzfizetési számlát, nyugtát a kártya felhasználásakor (vásárláskor) áll módunkban kiállítani, feltöltéskor nem.
i.    A Klubkártyán maradt egységek után kártérítés, illetve pénzvisszafizetés nem jár.

III. Művész Klubkártya:
a. Elfogadóhely: Művész mozi
b. A Klubkártya árusítása 2014. január 1-jén megszűnt. A forgalomban lévő Klubkártyákat 2014. június 30-ig fogadtuk el.
c. A Klubkártyán maradt egységek után kártérítés, illetve pénzvisszafizetés nem jár.
 
IV. Hozzájáruló nyilatkozat
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozatom útján kifejezetten
h o z z á j á r u l o k
ahhoz, hogy a Budapest Film Zrt. (a továbbiakban: Társaság) mint adatkezelő a közöttük létrehozandó kötelmi jogviszony teljesítéséhez, e kötelmi jogviszonyból eredő jogok gyakorlásához, illetve kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlen és jelen nyilatkozatomhoz külön iraton csatolt személyes adataimat megismerje és azokat kezelje.
Hozzájárulásomat a jelen nyilatkozathoz csatolt okmányokról és iratokról készült másolatokon szereplő személyes adataimnak Társaság általi megismerése és kezelése céljából adom. A jelen hozzájáruló nyilatkozatom megtételével kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Társaság a jelen hozzájáruló nyilatkozatomban meghatározott személyes adataimat tartalmazó okmányaimról, illetve egyéb irataimról fénymásolatot vagy elektronikus másolatot készítsen.
Kijelentem, hogy a Társaság Adatkezelési Szabályzatát és az adatvédelmi tájékoztatást megismertem és megértettem, továbbá annak alkalmazását jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésre elismerem. Tudomásul veszem az adatkezelés tényét, illetve azt, hogy a Társaság az adatok megismerésére, illetve kezelésére a kötelmi jogviszony teljesítése, kötelmi jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, a Társaságot terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és a Társaság jogos érdekének érvényesítése céljából kerül sor.
Kijelentem továbbá, hogy a Társaság a tervezett adatkezelésről megfelelően tájékoztatott. Tudomásul veszem, hogy a Társaság hozzájárulásomon kívül egyéb jogcímen (szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, Társaság jogos érdekének érvényesítése) is jogosult személyes adataim kezelésére, illetve tudomásul veszem, hogy a Társaság székhelyén, telephelyein, fióktelepein vagyonvédelmi célból kamerarendszert működtet.
Jelen hozzájárulásom önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű kinyilvánítása annak, hogy a Társaság által fentiek szerint végzett adatkezeléshez hozzájárulásomat megadom. Tudomásul veszem, hogy a hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, illetve, hogy a hozzájárulás megadása a kötelmi jogviszony létesítésének feltétele, a hozzájárulás bármely okból történő megszűnése esetén a Társaság a kötelmi jogviszonyt köteles megszüntetni, és a személyes adatokat minden nyilvántartásából törölni, kivéve, ha a személyes adat kezelésére jogi kötelezettség teljesítése miatt szükség van, vagy a további adatkezeléshez hozzájárulásomat megadom
 
V. Vegyes Rendelkezések
11. Felek rögzítik, hogy törekednek arra, hogy az esetlegesen felmerülő jogvitáikat békés úton rendezzék.
12. Kibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzatot az irányadó jogszabályokkal összhangban bármikor egyoldalúan módosítsa. A hatályos szabályzat az elfogadóhelyeken és a Kibocsátó honlapján hozzáférhető.
13. A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (új Hpt.) 6 § 1/16. és 51. pontjai alapján a Klubkártyák nem minősülnek készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek.
14. Jelen szabályzatra valamint a kártyahasználat jelen szabályzatban nem rögzített kérdésekre a Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai és előírásai irányadóak.
Jelen szabályzat 2019. május 7. napján lép hatályba.
A jelen szabályzatot elolvastam, és az abban foglaltakat elfogadom:

A szabályzat hatálya: 2019. május 7-től visszavonásig.

CsatolmányMéret
PDF icon kartya_szabalyzat_20190507.pdf219.63 KB